BẢO VỆ NGƯỜI THân Khỏi
BỆNH Ho Gà

Tìm hiểu thêm

BẢO VỆ NGƯỜI THân Khỏi
BỆNH Bạch Hầu

Tìm hiểu thêm

BẢO VỆ NGƯỜI THân Khỏi
BỆNH uốn ván

Tư vấn bác sĩ để hiểu thêm về bệnh và các biện pháp phòng ngừa. Tài liệu giáo dục này được phối hợp thực hiện bởi Hội Y Học Dự Phòng & VPÐD GlaxoSmithKline Pte.Ltd
Tất cả các quyền được bảo hộ. NP-VN-BOO-WCNT-210001, ADD:10/2021.